MHRMI and AMHRC increase funding for Macedonian language classes in Solun, Aegean Macedonia


Toronto, Solun and Melbourne
22 October, 2012


MHRMI and AMHRC are pleased to announce that we have increased funding for Macedonian language classes in Solun, Aegean Macedonia. More classes will also be opened in various cities and villages throughout Aegean Macedonia. The classes are being run by Vinozhito, which is the only organisation that is holding Macedonian language classes in Greece.

"Without the help of MHRMI and AMHRC, these Macedonian language classes would not be possible. These two organisations have been directly funding the Macedonian human rights movement for over two decades and have inspired Macedonians throughout the Balkans to demand their human rights," said Dimitri Ioannou (Jovanov), Vinozhito member and editor of Nova Zora.

In order to make a contribution and help ensure the survival, and growth, of the Macedonian language in Greece, please join the MHRMI Human Rights Fund or the AMHRC's Macedonian Minorities Support Fund.

###

Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human and national rights issues for Macedonians and other oppressed peoples since 1986. For more information: www.mhrmi.org, www.twitter.com/mhrmi, www.facebook.com/mhrmiinfo@mhrmi.org, +1 416-850-7125.
 
Established in 1984, the Australian Macedonian Human Rights Committee (AMHRC) is a non-governmental organisation that informs and advocates before international institutions, governments and broader communities about combating racism and promoting human rights. Our aspiration is to ensure that Macedonian communities and other excluded groups throughout the world, are recognised, respected and afforded equitable treatment. For more information please visit www.macedonianhr.org.au, email info@macedonianhr.org.au or via +61 3 9329 8960.
 
Show your support for Macedonian human rights by joining the MHRMI Human Rights Fund or the AMHRC's Macedonian Minorities Support Fund. Your donation will go directly to funding vital Macedonian human rights activities in the Balkans.
 


 
ММДЧП и АМКЧП зголеми финансирањето на македонскиот јазик во Солун, Егејска Македонија

22 октомври, 2012
 
Торонто, Солун и Мелбурн - ММДЧП и АМКЧП со задоволство информираат дека го зголемуваат фондот од кој што се финансира организирањето на часови за Македонски јазик во Солун, Егејска Македонија. Напоредно со тоа, предвидено е и отворање на повеќе паралелки во различни градови и села низ Егејска Македонија. Часовите се одржуваат во организација на Виножито и таа е единствената организација која организира изучување на македонски јазик во Грција.

"Без помош на ММДЧП и АМКЧП, овие часови на македонскиот јазик не би било можно. Овие две организации повеќе од две децении финансиски го помагаат движењето за човекови права на Македонците и со тоа ги поттикнуваат Македонците во балканските држави да ги бараат своите права", изјави Димитри Иоану (Јованов), член на „Виножито“ и Уредник на „Нова зора“.

Доколку сакате да дадете придонес и да помогнете да се обезбеди опстојување и развој во изучувањето на македонскиот јазик во Грција, ве молиме да се приклучите во Фонд на ММДЧП за човекови права или во Фонд на АМКЧП за поддршка на македонските малцинства.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации: www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook, info@mhrmi.org, 1-416-850-7125.

Основан во 1984 година, Австралиско-Македонскиот Комитет за Човекови Права (АМКЧП) е невладина организација која се залага за информирање на влади, меѓународни институции и пошироката јавност / заедници за борбата против дискриминацијата и промовирање на основните човекови права. Нашиот стремеж е да се осигура дека македонските заедници како и другите исклучени групи низ целиот свет се признати, почитувани и уживат во правичен третман. За повеќе информации, посетете ја www.macedonianhr.org.au, или контактирајте со АМКЧП на info@macedonianhr.org.au или преку +61 3 93298960.

Дадете ја вашата поддршка за остварување на македонските човекови права со пристапување во Фонд на ММДЧП за човекови права или во Фонд на АМКЧП за поддршка на македонските малцинства. Вашaтa донација директно ќе се употреби за финансирање на значајни активности поврзани со остварување на човековите права на Македонците на Балканот.
ARCHIVE