MHRMI and AMHRC applaud the Mayor of Ovcharani's demand that Macedonian be an Official Language in Greece


Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) and the Australian Macedonian Human Rights Committee (AMHRC) applaud the Mayor of Ovcharani's demand that Macedonian be an official language in Greece, taught at all levels of elementary and secondary school, and that the original Macedonian toponyms be reinstated.


The Mayor of Ovcharani, Pando Anastasiadis (Ashlakov) is also a board member of Vinozhito, which is a partner of MHRMI and AMHRC in the struggle for Macedonian human rights.

Please see the news stories below in English and Macedonian about this very important development.

Help Macedonians overcome the human rights abuses that they face on a daily basis by joining the MHRMI Human Rights Fund or the AMHRC's Macedonian Minorities Support Fund. MHRMI and the AMHRC are the only organisations in the Macedonian diaspora that finance and organise Macedonian human rights activities in the Balkans. Your donation will go directly to funding vital Macedonian human rights activities.
 Mayor demands Macedonian be official language in Greece
Tuesday, 02 April 2013

Instruction of Macedonian language in all elementary and secondary schools in Meliti (Ovcarani) municipality, all topographic names at the municipality's territory to be bilingual, whereas all official titles at public facilities to be written in Greek and Macedonian languages, asks mayor Panagiotis Anastasiadis in the letter addressed to Florina (Lerin) mayor and the Minister of Education, newspaper of Macedonians in Greece "Nova Zora" says on its website.

In the letter, Anastasiadis says Greece is a signatory of the EU Charter of Fundamental Rights, which stipulates that member-states are obliged to protect lingual diversity and prevent any discrimination. Moreover, he says EU member-states are obliged to protect and urge the use of minority languages when spoken at their territory, even when they are not officially recognized.

"Let me also remind you that our country is a signatory, but unfortunately still not ratifying it, of the Council of Europe Framework Convention for Regional and Minority Languages, which stipulates the recognition of these languages as an expression of the cultural richness, respect to the geographic area where such a language is spoken, as well as facilitating and stimulating the language's use in written and oral form, both in public and private life," says Anastasiadis.

The Ovcarani mayor stresses the population in this part of Greece has not been protected by the state regarding the language it speaks.

"Citizens here are cut off, unemployment is on the rise, accompanied by the emergence of certain groups, such as Golden Dawn, which put Greece back in the past that was full of refugees, bans and fears," he adds.

According to Anastasiadis, it is time for Greece to demonstrate that it is rightly considered a modern European state that respects the rights of all citizens, regardless of their ethnic or lingual origin.

"By accepting this request, Greece will demonstrate it does not succumb to the nostalgic memories of fascism, looking forward to the future. This will make all those speaking the Macedonian language feel they are an integral part of this country as equal citizens," underlines Anastasiadis.
 Македонците од Грција: Македонскиот јазик да стане официјален

http://kurir.mk/makedonija/vesti/110267-Makedoncite-od-Grcija-Makedonskiot-jazik-da-stane-oficijalen

Вторник, 02 Април 2013

Во сите образовни институции (основни училишта и гимназии) во општината Мелити (Овчарани) да се учи на македонски јазик. Сите топографски имиња на територијата на општината да бидат двојазични и сите официјални ознаки на јавните објекти да имаат написи на грчки и на македонски јазик.

Ова се двете главни барања на градоначалникот на општината Овчарани во Грција, Панајотис Анастасиадис, кои се испратени до градоначалникот на Лерин, надлежна општина за регионот Западна Македонија и до министерот за образование. Писмото е испратено на 26 март, а е објавено вчера на интернет страницата на весникот на Македонците во Грција „Нова зора“. (http://novazora.gr/arhivi/7655)

Во писмото, како што пренесува „мкд.мк“, Панајотис Анастасиадис потсетува дека Грција како членка на ЕУ е потписник на Повелбата за основните права на ЕУ каде во член 21 се наведува дека земјите-членки се должни да ја заштитат јазичната разновидност и да спречат какви било дискриминаторски мерки против нив. Освет тоа, посочува градоначалникот на Овчарани, земјите членки на ЕУ се должни да го заштитат и да ја поттикнат употребата на малцинските јазици кои се зборуваат на нивната територија дури и тогаш кога тие не се официјално признати.

- Дозволете ми, исто така, да ве потсетам дека нашата земја е потписник, но за жал се уште не ја ратификувавме, на Рамковната конвенција на Советот на Европа за регионалните и малцинските јазици. Меѓу другото, оваа конвенција предвидува признавање на овие јазици како израз на културното богатство, почитување на географската област каде што се зборува таков јазик и, особено, олеснување и поттикнување на користење на јазикот во писмена и усна форма, како во јавниот, така и во приватниот живот“, пишува во писмото Панајотис Анастасиадис (Панде Ашлаков).

Градоначалникот на Овчарани потсетува дека токму во овој дел од Грција, населението не наидува на добронамерна заштита од државата во однос на употребата на јазикот што го зборуваат.

- „Граѓаните тука се отсечени од се. Невработеноста расте, а се појавија и одредени феномени како што е Златна Зора, што сите нас, кои сме дел на поинаков јазичен и културен идентитет, не плаши кога гледаме дека Грција со голема брзина се враќа во минатото, минато кое беше полно со бегалци, забрани и страв.

Со оглед на сето ова, мислам дека е време да покажеме дека Грција со право се смета за модерна европска држава која ги почитува правата на сите граѓани, без оглед на етничкото или јазично потекло. Како претседател на локалниот совет на Мелити секојдневно добивам по стотина барања на граѓани од поширокиот регион во кои се бара непречено користење на нивниот мајчин, македонски јазик во сите аспекти на јавниот живот. Со прифаќањето на ова барање Грција ќе покаже дека не подлегнува на носталгичните сеќавања на фашизмот и дека гледа напред. Со ова ќе се создадат услови сите оние кои зборуваат на македонски јазик и конкретно со дела, да се почувствуваат дека се дел од оваа држава и нејзини рамноправни граѓани.

Со нетрпение го очекуваме вашиот позитивен одговор да се укинат овие историски, социјални и економски неправди кои, за жал, за одреден дел од граѓаните на Грција трае со децении“, пишува Панајотис Анастасиадис во писмото до градоначалникот на Лерин.ARCHIVE