Macedonians Demand End to Name Negotiations
MHRMI and AMHRC Press Release
 
Toronto, Canada and Melbourne, Australia (August 19, 2010) – Macedonians in the Republic of Macedonia, and throughout the world, are showing overwhelming support for the "Our Name is Macedonia" ad campaign, which demands that Macedonia end all negotiations with Greece over its name.
 
Ads are appearing in print and online editions of major newspapers, television commercials are airing, billboards in the centre of Skopje are going up, and hundreds of thousands of flyers are being distributed throughout the country.
 


MHRMI and AMHRC will also hold its third press conference announcing another update to the campaign.
 
However, some Macedonian media outlets have decided to ignore the message of the ad campaign and publish articles attacking the Macedonian diaspora for initiating it, and even criticizing the child that appears in the ad in a desperate attempt to detract from the message. They have decided to continue their own campaign of scare-mongering, trying to convince the Macedonian public that a name change is necessary in order to enter
NATO and the EU.
 
This ad campaign is not about embracing or rejecting NATO and EU membership. It is about finally putting an end to the nonsensical "name negotiations".
 
The focus never should have been on Macedonia to compromise its own name and identity. The focus should be on NATO, the EU, and its member-states upholding their principles, supporting and recognizing Macedonia. NATO and the EU should reprimand Greece for handcuffing them based on its xenophobic policies.
 
Countries that have recognized Macedonia must publicly support it and not call for "compromise".
 
The first UN mediator for the name dispute, Robin O'Neil, said that "Macedonia must not and will not change its name in order to appease Greece. If Macedonia succumbs to pressures and changes its name, such events will only give more firepower to Greece until it reaches its final goal - Macedonia to vanish from the map."
 
Even changing the name bilaterally would change it permanently everywhere. Countries that have recognized Macedonia have said "If a bilateral solution is reached, we will abide by that decision and use the new name for Macedonia".
 
By continuing the negotiations, we are telling the world "we will change our name". We have the power to end this. 127 countries have recognized Macedonia, including 4/5 United Nations Security Council members. Stop negotiating our own name.
 
MHRMI and AMHRC call on Macedonians, in the Republic of Macedonia and abroad, to join our call for Macedonia to immediately cease name negotiations and demand immediate international recognition.
 
To sign on or see the ad campaign, please visit:
 
Our Name is Macedonia
www.mhrmi.org/our_name_is_macedonia
 
English ad
http://www.mhrmi.org/images/campaign.pdf
 
Macedonian ad
http://www.mhrmi.org/images/campaign_m.pdf
 
To put a banner on your website, please visit:
www.mhrmi.org/our_name_is_macedonia/web
 
###
 
Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human and national rights issues for Macedonians and other oppressed peoples since 1986. For more information, please visit www.mhrmi.org, or contact MHRMI at 416-850-7125, or info@mhrmi.org.
 
Established in 1984 the Australian Macedonian Human Rights Committee (AMHRC) is a non governmental organisation that informs and advocates to governments, international institutions and broader communities about combating discrimination and promoting basic human rights. Our aspiration is to ensure that Macedonian communities and other excluded groups throughout the world are recognised, respected and afforded equitable treatment. For more information please visit www.macedonianhr.org.au, or contact AMHRC at macedonian_rights@hotmail.com or via +61 3 93298960.
 
---------------------

Македонците бараат прекин на преговорите за името

19 август, 2010
Торонто, Канада и Мелбурн, Австралија (19 август, 2010) - Македонците од Република Македонија и од целиот свет дадоа огромна поддршка за рекламната кампања "Нашето име е Македонија", со која што се бара Македонија да ги прекине сите преговори со Грција за своето име.

Рекламни банери се појавуваат во печатените и интернет изданија на поголемите весници, се емитуваат телевизиски реклами, се поставуваат билборди во центарот на Скопје, а и неколку стотини илјади летоци се дистрибуирани низ целата земја.

ММДЧП и АМКЧП ќе ја одржат и својата трета прес-конференција на која што ќе бидат изнесени најновите информации во врска со кампањата.

Инаку, некои македонски медиуми се одлучија да ја игнорираат пораката од рекламната кампања и објавуваа статии со кои што се напаѓа македонската дијаспора за оваа иницијатива, а во очајнички обид да се потцени основното барање на кампањата си дозволија дури и да упатат критики за детето кое што се појавува на постерите. Тие одлучија да продолжат со нивната сопствена кампања на сеење страв, обидувајќи се да ја убедат македонската јавност дека промената на името е неопходна за да се влезе во НАТО и ЕУ.

Оваа рекламна кампања не се однесува на прифаќање или откажување од членство во НАТО и ЕУ. Се работи само за барање конечно да се стави крај на безсмислените "преговори за името".

Македонија воопшто не треба да се фокусира на правење компромис за сопственото име и идентитет. Македонија треба да се фокусира на зачленување во НАТО, зачленување во ЕУ, на почитување на принципите на кои што се засновани овие организации, како и на барање поддршка за признавање под името Република Македонија. НАТО и ЕУ треба да и' упатат јавна критика на Грција заради тоа што станаа заложници на нејзината ксенофобична политика.

Државите кои што веќе ја признаа Македонија мора да и' дадат јавна поддршка, а не да бараат "компромис".

Првиот посредник на ОН за спорот околу името, Робин О'Нил изјави дека "Македонија никако не смее да го смени своето име и да и' попушти на Грција. Ако тоа го стори, тогаш Грција ќе поставува нови и нови барања сe додека не ја постигне својата крајна цел, а тоа е Македонија да ја снема од мапата".

Дури и промена на името само за билатерална употреба може да доведе до трајни промени. Земјите кои што веќе ја признаа Македонија велат: "Доколку се постигне билатерално решение, ние ќе ја почитуваме таа одлука и ќе го користиме новото име за Македонија".

Со продолжување на преговорите, ние самите му изјавуваме на светот дека "ќе го смениме нашето име". Ние самите имаме моќ да му ставиме на ова крај. 127 земји веќе ја имаат признато Македонија под името Република Македонија, вклучувајќи и 4 од 5 постојани членки на Советот за безбедност при Обединетите нации. Прекинете ги преговорите за нашето име.

ММДЧП и АМКЧП бараат од сите Македонци во Република Македонија и странство, да се придружат на барањето Македонија веднаш да ги прекине преговорите за името и да побараат неодложно меѓународно признавање под името Република Македонија.

За да се потпишете, или за да ја видите рекламната кампања, посетете не' на страницата:
Нашето име е Македонија

Рекламен постер на англиски јазик:
www.mhrmi.org/images/campaign.pdf

Рекламен постер на македонски јазик:
www.mhrmi.org/images/campaign_m.pdf

За да преземете рекламен банер и да го ставите на вашиот вебсајт, посетете ја страницата:
www.mhrmi.org/our_name_is_macedonia/web

###

Основано во 1986 година, Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи. За повеќе информации, посетете ја www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на 416-850-7125 или info@mhrmi.org.

Основан во 1984 година, Австралиско-Македонскиот Комитет за Човекови Права (АМКЧП) е невладина организација која се залага за информирање на влади, меѓународни институции и пошироката јавност / заедници за борбата против дискриминацијата и промовирање на основните човекови права. Нашиот стремеж е да се осигура дека македонските заедници како и другите исклучени групи низ целиот свет се признати, почитувани и уживат во правичен третман. За повеќе информации, посетете www.macedonianhr.org.au, или контактирајте со АМКЧП на macedonian_rights@hotmail.com или преку +61 3 93298960.ARCHIVE